Hakkımızda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 16/06/1995 tarihli toplantısında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulması 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Merkez Yönetmeliği 10/04/1995 tarihli 22254 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1-Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2. maddesine göre kurulmuş, Rektörlüğe bağlı bir eğitim, öğretimi araştırma ve uygulama merkezidir.

Amaç

Madde 2-Merkezin amacı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Bulgarca, Arapça, Farsça gibi dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gitmek, anılan dillerden yararlanılmasına hizmet etmek amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemektir.

Faaliyetler

Madde 3-Merkez 2 nci maddede belirtilen amacına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a)Anılan dillerde kurslar, seminerler, sempozyumlar ve eğitim programları düzenler,

b)Amacı doğrultusunda yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapar, yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanılır.

c)Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında karşılaşılan yabancı dil bilgisi sorunlarını çözümlemeye yönelik lisans üstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim öğretim programları düzenler.

d)Söz konusu dillerin eğitim ve öğretim ile ilgili sorunların çözümünde üniversitenin çeşitli birimlerinin, kamu kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin isteklerini karşılar.

e)Amacına uygun yayın faaliyetlerinde bulunur.

f)Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba topluluklarından gelen ve öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapar, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmeye yönelik kurslar açar,

g)Eğitim programlarını, kurs ve seminerleri başarı ile bitirenlere belge ve sertifika verir.

h)Amacına yönelik faaliyetler için gerekli amaç, gereç ve yayınları, menkul ve gayri menkulleri temin eder. 

Organları ve İşleyişleri

Madde 4-Araştırma Merkezinin yönetim teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:

a)Müdür

b)Yönetim Kurulu

c)Danışma Kurulu

Müdür

Madde 5-Merkez Müdürü, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri arasından 2yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi sona eren müdür yeniden atanabilir. Müdür Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür’e vekalet eder.

Müdürün Görevleri

Madde 6-

a)Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b)Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulda alınacak kararları uygulamak.

c)Çalışma programını ve bütçe tekliflerini hazırlamak, yönetim kurulunda görüşüldükten sonra Rektör onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7-Yönetim Kurulu, Araştırma Merkezinin karar organı olup Müdür, Müdür Yardımcısı, Danışma Kuruluna ilgili branşlardan seçilecek üç öğretim üyesi dahil 5 kişiden oluşur. Seçimle gelen üyeler 3 yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8-

a)Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır.

b)Müdür tarafından getirilen teklif ve faaliyetleri görüşür, karara bağlar.

c)Kurslar, seminerler ve eğitim programlarını düzenler.

d)Merkezin yatırım ve harcama programlarını hazırlar.

e)Merkezin amacına yönelik çalışmalarda bulunan öğretim elemanlarının araştırma ve yayınlar için yapacakları mali destek isteklerini görüşüp karara bağlar. 

Danışma Kurulu

Madde 9-Fakülteler ve Rektörlüğe bağlı ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanlarından oluşur ve yılda an az bir defa Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

Madde 10-

a)Yönetim Kuruluna üye seçmek,

b)Merkezin faaliyetlerini incelemek,

c)Önerilerde bulunmak.

Madde 11-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı Kanunun hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 12-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13-Bu Yönetmeliği Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
[Resmi Gazete Tarihi: 10.04.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22254]

Bu içerik 27.11.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2338 kez okundu.